خانه / آموزش های نرم افزاری و غیر نرم افزاری / آموزش روش آنتروپی شانون با مثال
آموزش روش آنتروپی شانون با مثال

آموزش روش آنتروپی شانون با مثال

روش آنتروپی شانون برای وزن دهی شاخص ها (معیارها)

روش آنتروپی یکی از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه برای محاسبه وزن معیارها می باشد. در این روش نیازمند به ماتریس معیار-گزینه می باشد. پرسشنامه روش آنتروپی شانون نیز همانند ماتریس آن می باشد. گام های این روش مطابق زیر می باشد:

گام های روش آنتروپی شانون

گام اول: ابتدا ماتریس تصمیم را تشکیل می دهیم.

Xn . . . X2 X1
X1n          … R12 R11 A1
X2n          … R22 R21 A2
….. ….. …. …. ….
Xmn         … Rm2 Rm1 Am

 

گام دوم: ماتریس بالا را نرمال می کنیم و  هر درایه نرمال شده را pij می نامیم. نرمال شدن به این صورت می باشد که درایه هر ستون را بر مجموع ستون تقسیم می کنیم.

گام سوم: محاسبه آنتروپی هر شاخص

آنتروپی Ej به صورت زیر محاسبه می گردد و k به عنوان مقدار ثابت مقدار Ej را بین ۰ و ۱ نگه می دارد.

آموزش روش آنتروپی شانون با مثال

 

آموزش روش آنتروپی شانون با مثال

 

 

گام چهارم: در ادامه مقدار dj  (درجه انحراف) محاسبه می شود که بیان می کند شاخص مربوطه (dj) چه میزان اطلاعات مفید برای تصمیم گیری در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد .هر چه مقادیر اندازه گیری شده شاخصی به هم نزدیک باشند نشان دهنده آنست که گزینه های رقیب از نظر آن شاخص تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.

dj=1-Ej

لذا نقش آن شاخص در تصمیم گیری باید به همان اندازه کاهش یابد.

گام پنجم: سپس مقدار وزن  Wj محاسبه می گردد.

wj=dj/∑dj


مثال:ماتریس تصمیم گیری زیر را با ۴ گزینه و ۶ معیار در نظر بگیرید:

   X6                 X5    X4    X3    X2      X1
   ۹    ۵    ۵.۵    ۲۰۰۰۰    ۱۵۰۰    ۲     A1
   ۵    ۳    ۶.۵    ۱۸۰۰۰    ۲۷۰۰    ۲.۵     A2
   ۷    ۷    ۴.۵     ۲۱۰۰۰    ۲۰۰۰    ۱.۸     A3
   ۵     ۵    ۵    ۲۰۰۰۰    ۱۸۰۰    ۲.۲     A4

 

Pij ها به صورت زیر به دست می ایند:

   X6    X5    X4    X3    X2      X1
 ۰.۳۴۶۲  ۰.۲۵  ۰.۲۵۵۸  ۰.۲۵۳۲  ۰.۱۸۷۵  ۰.۲۳۵۳     A1
 ۰.۱۹۳۵  ۰.۱۵  ۰.۳۰۲۳  ۰.۲۲۷۸  ۰.۳۳۷۵  ۰.۲۹۴۱     A2
 ۰.۲۶۹۲  ۰.۳۵  ۰.۲۰۹۳  ۰.۲۶۵۸  ۰.۲۵  ۰.۲۱۱۸     A3
 ۰.۱۹۲۳  ۰.۲۵  ۰.۲۳۲۶  ۰.۲۵۳۲  ۰.۲۲۵  ۰.۲۵۸۸     A4

 

مقادیر Ej و dj و wj را بدست می آوریم.

   X6    X5    X4    X3    X2    X1
 ۰.۹۹۷  ۰.۹۷۰۳  ۰.۹۹۳۱  ۰.۹۹۸۹  ۰.۹۸۲۹  ۰.۹۹۴۶    E j
 ۰.۰۲۳  ۰.۰۲۹۷  ۰.۰۶۹  ۰.۰۱۱  ۰.۰۱۷۱  ۰.۰۰۵۴    D j
 ۰.۲۷۶۴ ۰.۳۵۷  ۰.۰۸۲۹  ۰.۰۱۳۳  ۰.۲۰۵۵  ۰.۰۶۴۹    W j

 

با توجه به جدول بالا وزن معیار اول ۰.۰۶۴۹ ، وزن معیار دوم ۰.۲۰۵۵ ، وزن معیار سوم ۰.۰۱۳۳، وزن معیار چهارم ۰.۰۸۲۹، وزن معیار پنجم ۰.۳۵۷ و وزن معیار ششم ۰.۲۷۶۴ می باشد.


چنانچه نیازمند مشاوره رایگان و انجام پروژه خود با این روش هستید با ما تماس بگیرید
آموزش روش آنتروپی شانون با مثال

مطالب مشابه و مرتبط:

 

درباره ی مدیر سایت

کارشناسی مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع/مسلط به مباحث تصمیم گیری چند شاخصه در محیط های قطعی و فازی و خاکستری/ مسلط به نرم افزارهای سوپردسیژن و اکسپرت چویس/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *