آموزش روش دیمتل فازی (Fuzzy dematel)

0
209
آموزش رایگان روش دیمتل فازی fuzzy dematel

روش دیمتل فازی به بررسی روابط بین معیارها و زیرمعیارها می پردازد و توسط ماتریس رابطه کل معیارهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر (یا به عبارتی دیگر معیارهای علی و معلول) را مشخص می سازد. این روش از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه می باشد

گام های روش دیمتل فازی

لین و وو (2008) گام های زیر را برای انجام روش دیمتل فازی ارائه دادند.

گام اول: تشکیل گروه خبرگان به منظور جمع آوری دانش گروهی آنها برای حل مسئله.

گام دوم: تعیین معیارهای مورد ارزیابی و همچنین طراحی مقیاس­های زبانی.

معیارهای مورد ارزیابی با توجه به حوزه­های مورد بررسی انتخاب خواهند شد. مقیاس­های زبانی مورد استفاده در این روش و مقادیر متناظر با آنها در جدول 1 آمده است. اعداد فازی مورد استفاده در این پژوهش از نوع فازی مثلثی هستند.

جدول 1: عبارات زبانی مورد استفاده و اعداد فازی متناظر

عبارات زبانی معادل قطعی اعداد فازی مثلثی
بدون تاثیر (No) 0 (0.25, 0, 0)
تاثیر خیلی کم (VL) 1 (0.5, 0.25, 0)
تاثیر کم (L) 2 (0.75, 0.5, 0.25)
تاثیر زیاد (H) 3 (1, 0.75, 0.5)
تاثیر خیلی زیاد (VH) 4 (1, 1, 0.75)

گام سوم: ایجاد ماتریس فازی ارتباط مستقیم اولیه با جمع آوری نظرات خبرگان.

برای اندازه گیری روابط بین معیارها باید آن­ها را در یک ماتریس مربعی قرار داده و از خبرگان بخواهیم آنها را به صورت زوجی و بر اساس میزان تاثیرشان بر یکدیگر با هم مقایسه کنند. در این نظرسنجی، خبرگان نظرات خود را بر اساس جدول 1 بیان خواهند کرد. با فرض اینکه به تعداد n معیار و p خبره داشته باشیم؛ p ماتریس فازی داریم، که هر یک متناظر با نظرات یک خبره همراه با اعداد فازی مثلثی به عنوان عناصر آن خواهند بود.

گام چهارم: نرمال سازی ماتریس فازی ارتباط مستقیم.

بدین منظور، از تبدیل مقیاس خطی به عنوان فرمول نرمال سازی برای تبدیل مقیاس­های معیارها به معیارهای قابل مقایسه استفاده می­شود

گام پنجم: محاسبه ماتریس فازی ارتباط کل.

گام ششم: ایجاد و تجزیه و تحلیل نمودار علی.

بدین منظور، ابتدا جمع عناصر هر سطر (Di) و جمع عناصر هر ستون (Ri) از ماتریس فازی را محاسبه می­کنیم. سپس به راحتی مقادیر D+R  و D-R را به دست می­آوریم. برای ترسیم نمودار علی باید مانند روش دیمتل قطعی، این دو مقدار را غیر فازی کنیم. در اینجا برای غیرفازی سازی این دو مقدار از روش CFCS استفاده می­کنیم.

بعد از غیر فعال­سازی اعداد، یک دستگاه مختصات دکارتی ترسیم می­شود. در این دستگاه، محور طولی مقادیر  D+R را نشان داده و dD-R محور عرضی می باشد.

بنابراین:

  • بردار افقی در دستگاه مختصات، میزان تاثیر و تاثر عامل مورد نظر در سیستم است. به عبارت دیگر، هر چه این مقدار برای یک عامل بیشتر باشد، آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد.
    بردار عمودی دستگاه مختصات، قدرت تاثیرگذاری هر عامل را نشان می­دهد. به طور کلی اگر این مقدار برای یک عامل مثبت باشد، یک متغیر علی محسوب شده و اگر منفی باشد، یک متغیر معلول محسوب می­شود.

اگر نیازمند مشاوره در انجام پروژه های خود هستید با ما تماس بگیرید 09338859181

جهت مشاهده فیلم آموزش روش دیمتل فازی در اکسل اینجا را کلیک کنید


مطالب مرتبط و مشابه:

banner

لینک کوتاه : http://sanaye20.ir/?p=6687

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید