صفحه اصلی نویسندگان ارسال شده توسط سلیمان امینی

سلیمان امینی

201 نوشته 7 ديدگاه
کارشناسی مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع/مسلط به مباحث تصمیم گیری چند شاخصه در محیط های قطعی و فازی/مسلط به نرم افزارهای سوپردسیژن و اکسپرت چویس