صفحه اصلی برچسب‌ها روش کوپراس فازی

برچسب: روش کوپراس فازی

آموزش روش کوپراس فازی (fuzzy COPRAS)

کوپراس فازی (FCOPRAS) از روشهای تصمیم گیری چندشاخصه است که در محیط فازی استفاده می شود. روش کوپراس فازی همانند روش کوپراس و کوپراس...