صفحه اصلی برچسب‌ها روش کوپراس

برچسب: روش کوپراس

آموزش روش کوپراس فازی (fuzzy COPRAS)

کوپراس فازی (FCOPRAS) از روشهای تصمیم گیری چندشاخصه است که در محیط فازی استفاده می شود. روش کوپراس فازی همانند روش کوپراس و کوپراس...

آموزش روش کوپراس خاکستری (COPRAS-G)

روش کوپراس جی یا کوپراس خاکستری یکی از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه می باشد که با اعداد خاکستری در رابطه است. این روش...

آموزش روش کوپراس (COPRAS)

در سالهای اخیر استفاده از روش کوپراس (copras) به عنوان یکی از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه زیاد شده است و دلیل آن سادگی...