خانه برچسب ها روش fuzzy copras

برچسب: روش fuzzy copras

آموزش روش کوپراس فازی (fuzzy COPRAS)

کوپراس فازی (FCOPRAS) از روشهای تصمیم گیری چندشاخصه است که در محیط فازی استفاده می شود. روش کوپراس فازی همانند روش کوپراس و کوپراس...

محبوب ترین مطالب