صفحه اصلی برچسب‌ها نرخ ناسازگاری در fuzzy AHP

برچسب: نرخ ناسازگاری در fuzzy AHP

فیلم آموزشی محاسبه نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی روش AHP فازی و...

در روش AHP یا AHP فازی و یا ANP فازی ماتریس مقایسات زوجی باید سازگار باشند تا آن مقایسه زوجی قابل قبول باشد. برای...