خانه / آموزش های نرم افزاری و غیر نرم افزاری / آموزش روش ویکور خاکستری (فاصله ای) Grey vikor
آموزش ویکور خاکستری

آموزش روش ویکور خاکستری (فاصله ای) Grey vikor

آموزش روش ویکور خاکستری (فاصله ای) Grey vikorآموزش روش ویکور خاکستری (فاصله ای) Grey vikor

روش ویکور (VIKOR) از تکنیک های پر کاربرد تصمیم گیری چند معیاره است که پیاده سازی این تکنیک در محیط خاکستری (Grey) نیز به علت غلبه بر ابهامات موجود در تصمیم گیری می باشد. در مواقعی که در روش ویکور به جای استفاده از طیف های کلامی از اعدا واقعی فاصله ای استفاده شود به ویکور فاصله ای (Interval) شناخته می شود. روش ویکور در سال 1974 توسط اپریکوویک ارائه شد و سالهای بعد توسط تزنگ نیز توسعه داده شد.

گام های روش ویکور خاکستری (فاصله ای)

1- در گام اول باید ماتریس تصمیم خاکستری را تشکیل داد ماتریس تصمیم این روش شامل معیار و گزینه است یعنی معیارها در ستون و گزینه ها در سطر قرار دارند و هر سلول ارزیابی هر گزینه نسبت به هر معیار است. این ارزیابی می تواند بر اساس طیف خاکستری (grey Scale) زیر انجام شود.

آموزش روش ویکور خاکستری (فاصله ای) Grey vikor

2- در گام دوم باید نظرات خبرگان که بر اساس طیف بالا به گزینه ها داده اند جمع آوری کرد و با استفاده از رابطه زیر نظرات افراد را ادغام نمود.

آموزش روش ویکور خاکستری (فاصله ای) Grey vikor

3- در گام سوم باید راحل ایده آل مثبت (PIS) و راه حل ایده آل منفی (NIS) را با استفاده از روابط زیر تعیین نمود. در این روابط ایده آل مثبت برای معیاری مثبت برابر با بزرگترین حد بالای عدد خاکستری و برای معیارهای منفی برابر با کوچکترین مقدار حد پایین خاکستری. برای محاسبه ایده آل منفی نیز به صورت بالعکس.

آموزش روش ویکور خاکستری (فاصله ای) Grey vikor

4- در این گام باید سودمندی (S) و تاسف (R) گزینه ها با استفاده از روابط زیر تعیین نمود که در واقع S بیانگر فاصله نسبی گزینه iام از ایده آل مثبت و R بیانگر حداکثر ناراحتی گزینه iام به خاطر فاصله از ایده آل مثبت می باشد. همچنین در روابط زیر مقدار W وزن گزینه ها می باشد که می توان از روشهایی نظیر آنتروپی خاکستری و یا AHP خاکستری محاسبه نمود.

آموزش روش ویکور خاکستری (فاصله ای) Grey vikor

5- در گام پنجم شاخص ویکور خاکستری با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود. V عددی بین صفر و یک می باشد که نشان دهنده حداکثر مطلوبیت گروهی است.

آموزش روش ویکور خاکستری (فاصله ای) Grey vikor

6- در گام ششم باید مقادیر خاکستری R و S و Q را تبدیل به عدد قطعی نمود برای تبدیل یک عدد خاکستری به عدد قطعی کافیست از آن میانگین گرفته شود. سپس گزینه‌ها براساس مقادیر Q, R, S در سه گروه از کوچک به بزرگ مرتب می‌شوند. بهترین گزینه آن است که کوچکترین Q را داشته باشد به شرط آنکه دو شرط زیر برقرار باشد:

شرط یک: اگر گزینه A1 و A2 در میان m گزینه رتبه اول و دوم را داشته باشند، باید رابطه زیر برقرار باشد:

آموزش روش ویکور خاکستری (فاصله ای) Grey vikor

اگر این شرط برقرار نباشد مجموعه ای از گزینه ها به صورت زیر به عنوان گزینه های برتر انتخاب می شوند.

best alternative=A1,A2,…,Am

بیشترین مقدار m با توجه به رابطه زیر محاسبه می شود:

Q(Am)-Q(A1)<1/(n-1)à Q(Am)<(1/n-1)+Q(A1)


چنانچه نیازمند مشاوره رایگان و انجام پروژه خود با این روش هستید با ما تماس بگیرید
آموزش روش ویکور خاکستری (فاصله ای) Grey vikor

درباره ی مدیر سایت

کارشناسی مهندسی صنایع/کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع/مسلط به مباحث تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) در محیط های قطعی و فازی و خاکستری/ مسلط به نرم افزار های Super Decision - Expert Choice - Visual Promethee

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 17 =