تبلیغ دوم صنایع بیست
روش تاپسیس فازی fuzzy topsis

روش تاپسیس فازی (Fuzzy TOPSIS)

روش تاپسیس فازی (Fuzzy TOPSIS)
4.8 امتیاز در مجموع 4 رای از 1 تا 5
جهت حمایت از ما، لطفا امتیاز این پست را از طریق ستاره های بالا مشخص کنید (فقط بر روی ستاره ها کلیک کنید)

تکنیک تاپسیس فازی

روش تاپسیس فازی از روشهای معروف و پرکاربرد تصمیم گیری چند معیاره است که جهت رتبه بندی گزینه ها در محیط فازی بکار گرفته می شود این روش توسط هوانگ و یون در سال 1981 ارائه شده است. گامهای این روش مشابه روش تاپسیس است. قبل از انجام روش تاپسیس فازی باید وزن معیارها را از روشهایی همچون AHP فازی بهبود یافته یا AHP فازی چانگ و یا ANP فازی و یا روشهای جدید همچون SWARA فازی یا BWM فازی محاسبه کرد.

گامهای تکنیک تاپسیس فازی (fuzzy topsis)

گامهای این روش برگرفته از مقاله پاتیل و کانت (2014) است.

مرحله اول: ایجاد ماتریس تصمیم نظرات افراد

فرض کنید ماتریس تصمیم‌گیری نظرات افراد به شرح زیر باشد.

شکل 1 تاپسیسهر ستون نشان دهنده یک شاخص سنجش و هر سطر نماینده یک گزینه است.  Xijبیانگر کمیت گزینه iام در زیرمعیار jام است. همچنین زیرمعیارها بر حسب اثرگذاری روی گزینه ها ممکن است منفی یا مثبت باشند. مقادیر  Xij می تواند بر اساس یک طیف فازی است وارد ماتریس تصمیم شوند. برای تکمیل ماتریس تصمیم فازی می توان از طیف 5 تایی زیر که از عبارت “خیلی ضعیف” تا “خیلی خوب” می باشد استفاده کرد.

طیف فازی ویکور فازی

هنگام تشکیل ماتریس تصمیم باید موارد زیر را نیز به عنوان ورودی وارد روش تاپسیس نمود:

1- وزن معیارها

2- نوع معیارها (از نظر مثبت و منفی بودن)

مرحله دوم: نرمال سازی ماتریس تصمیم

در این مرحله بایستی ماتریس تصمیم‌گیری فازی نظرات افراد را به یک ماتریس بدون مقیاس فازی تبدیل نماییم. برای بدست آوردن ماتریس ، کافی است اگر مولفه‌ها مثبت است از رابطه اول و اگر منفی است از رابطه زیراستفاده نماییم:

فرمول دوم تاپسیس فازیمرحله سوم: ایجاد ماتریس بدون مقیاس وزین فازی v با مفروض بودن بردار wij بر اساس معادله زیر. در واقع این رابطه بیان می کند که برای تشکیل ماتریس وزن دار باید ماتریس نرمال را در وزن معیارها ضرب نمود این وزن معیارها از روشهای دیگر تصمیم گیری چند معیاره که قبل تر اشاره شد بدست آورده و وارد این مرحله می شوند.

مرحله وزین تاپسیس فازیمرحله چهارم: مشخص نمودن ایده‌آل فازی +A  و ضد ایده‌آل فازی -A برای مولفه‌ها.

در این گام ایده آل مثبت برابر با بزرگترین درایه هر ستون معیار و ایده آل منفی برابر با کوچکترین درایه هر ستون معیار است.

ایده آل روش تاپسیس فازیمرحله پنجم: محاسبه مجموع فواصل هر یک از مولفه‌ها از ایده‌آل مثبت فازی و ایده‌آل منفی فازی.

فواصل در روش تاپسیس فازی از طریق فاصله اقلیدسی حاصل می شود.

فاصله در روش تاپسیس فازیمرحله ششم: محاسبه شاخص شباهت به گزینه ایده‌آل (CCi). این شباهت از طریق زیر محاسبه می‌شود.

شاخص شباهت تاپسیس فازیمرحله هفتم: رتبه‌بندی گزینه‌ها

بر اساس ترتیب نزولی CCi می‌توان گزینه های موجود از مسأله مفروض را رتبه‌بندی نمود.

مثال تاپسیس فازی

در این مقال قصد داریم 3 گزینه را بر اساس 5 معیار رتبه بندی کنیم. معیارها c1-c2-…-c5 و گزینه ها A1-A2-A3 هستند. در گام اول باید معیارها را وزن دهی کنیم ابتدا بر اساس نظر 3 خبره به هر کدام از معیارها امتیاز می دهیم. که در جدول زیر آورده شده است. با استفاده از جدول زیر که به هر معیار امتیاز داده است می­توان وزن هر معیار را محاسبه نمود کافیست از امتیازهای داده شده به هر معیار میانگین حسابی بگیریم.

جدول 1: اهمیت معیارها از نظر خبرگان

معیارD1D2D3
C1VHVHVH
C2HVHVH
C3VHHH
C4MHHMH
C5HHH

ابتدا عبارات کلامی در جدول بالا به عددی تبدیل می­کنیم به عنوان مثال عدد فازی برای عبارت کلامی H برابر با (0.8,1,1) است به طریق مشابه برای دیگر معیارها نیز به عدد فازی تبدیل می کنیم که در جدول زیر آورده شده است.

D1D2D3
0.8110.8110.811
0.70.80.90.8110.811
0.8110.70.80.90.70.80.9
0.50.650.80.70.80.90.50.650.8
0.70.80.90.70.80.90.70.80.9

سپس میانگین حسابی اعداد فازی هر سطر را محاسبه میکنیم کافیست درایه های اول ، دوم و سوم اعداد فازی را به صورت جداگانه میانگین حسابی بگیریم تا وزن معیارهای محاسبه شود نتیجه در جدول زیر آورده شده است. این روش محاسبه وزن به روش خبره محور معروف است زیرا با استفاده از نظرات مستقیم خبرگان که سه نفر بوده اند وزن معیارها محاسبه شد.

وزن
0.8001.0001.000
0.7670.9330.967
0.7330.8670.933
0.5670.7000.833
0.7000.8000.900

نتایج تاپسیس فازی

در گام اول تاپسیس فازی باید ماتریس تصمیم را تشکیل دهیم. که در جدول زیر آورده شده است. همانطور که مشاهده میکنید ماتریس تصمیم تاپسیس فازی یک ماتریس معیار-گزینه است یعنی معیارها در ستون و گزینه ها در سطر قرار دارند و هر سلول امتیاز هر گزینه نسبت به هر معیار است. در این مثال نیز بر اساس نظرات 3 نفر از خبرگان ماتریس تصمیم پر شده است.

گزینهC1C2C3C4C5
D1D2D3D1D2D3D1D2D3D1D2D3D1D2D3
A1VGGVGGVGVGFMGMGGVGVGGGVG
A2GVGGMGFFGVGVGMGMGMGGGMG
A3MGMGGMGFMGVGGVGFFMGMGMGG

در گام بعد باید متغیرهای کلامی موجود در ماتریس تصمیم را بر اساس طیف مربوط به اهمیت گزینه ­ها به عدد فازی تبدیل کنیم. طیف های مختلفی برای تبدیل عبارات کلامی به عدد فازی وجود دارد که می توان از هر طیف بر اساس ساختارش استفاده نمود.

گزینهC1C2C3C4C5
D1D2D3D1D2D3D1D2D3D1D2D3D1D2D3
A181010810104568101081010
810108101056.5881010789
78978956.58789789
A2810104568101056.5856.58
7894568101056.58789
78956.5878956.58789
A356.5856.588101045656.58
56.5856.588101045656.58
78945678956.58789

سپس باید ماتریس تصمیم جدول بالا را با استفاده از روش میانگین حسابی ادغام کنیم. نتایج در جدول زیر آورده شده است.

گزینهC1C2C3C4C5
lmulmulmulmulmu
A17.6679.3339.6677.6679.3339.6674.6676.0007.3337.6679.3339.6677.3338.6679.333
A27.3338.6679.3334.3335.5006.6677.6679.3339.6675.0006.5008.0006.3337.5008.667
A35.6677.0008.3334.6676.0007.3337.6679.3339.6674.3335.5006.6675.6677.0008.333

در گام بعد باید ماتریس تصمیم را نرمال کرد که از فرمول هایی که قبلا گفته شد می توان استفاده نمود همچنین تمامی معیارها مثبت هستند. معیارهای مثبت معیارهایی هستند که ماهیت سود دارند.

گزینهC1C2C3C4C5
lmulmulmulmulmu
A10.7930.9661.0000.7930.9661.0000.4830.6210.7590.7930.9661.0000.7860.9291.000
A20.7590.8970.9660.4480.5690.6900.7930.9661.0000.5170.6720.8280.6790.8040.929
A30.5860.7240.8620.4830.6210.7590.7930.9661.0000.4480.5690.6900.6070.7500.893

در گام بعد باید این ماتریس تصمیم وزن دار کنیم. کافیست که وزن معیارها را در ماتریس نرمال ضرب کنیم.

گزینهC1C2C3C4C5
lmulmulmulmulmu
A10.6340.9661.0000.6080.9010.9670.3540.5380.7080.4500.6760.8330.5500.7430.900
A20.6070.8970.9660.3440.5310.6670.5810.8370.9330.2930.4710.6890.4750.6430.836
A30.4690.7240.8620.3700.5790.7340.5810.8370.9330.2540.3980.5740.4250.6000.804

سپس ایده آل های مثبت و منفی را مشخص میکنیم ایده آل مثبت برابر با بزرگترین درایه ها هر ستون و ایده­آل منفی برابر با کوچکترین مقدار درایه های هر ستون.

ایده آل مثبت0.6340.9661.0000.6080.9010.9670.5810.8370.9330.4500.6760.8330.5500.7430.900
ایده آل منفی0.4690.7240.8620.3440.5310.6670.3540.5380.7080.2540.3980.5740.4250.6000.804

مرحله بعد محاسبه مجموع فواصل هر یک از مولفه‌ها از ایده‌آل مثبت فازی و ایده‌آل منفی فازی است و سپس بر اساس آن ها باید شاخص شباهت را محاسبه کرد که در جدول زیر آورده شده است. بر اساس نتایج تاپسیس فازی گزینه A1 رتبه اول را کسب کرده است.

D+D-Ciرتبه
0.2528810.8706990.7749331
0.6135010.5175610.4575892
0.8235960.3028010.2688233

گیف اشاره 2تمامی محاسبات بالا در فیلم آموزشی به صورت کامل آورده شده است جهت مشاهده فیلم آموزشی روش تاپسیس فازی اینجا را کلیک کنید

چنانچه نیازمند مشاوره رایگان و انجام پروژه خود با این روش هستید با ما تماس بگیرید

انجام پروژه تصمیم گیری چند معیاره mcdm


مطالب مشابه و مرتبط

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی

درباره ی مدیر سایت

کارشناسی مهندسی صنایع/کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع/مسلط به مباحث تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) در محیط های قطعی و فازی و خاکستری/ مسلط به نرم افزار های Super Decision - Expert Choice - Visual Promethee

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تخفیف 85 درصدی فیلم آموزش زمان سنجی به مناسبت سال جدید به مدت محدودجهت دانلود کلیک کنید
+