top-banner
صنایع بیست

روش دیمتل فازی-ANP فازی

در آموزش های قبل روش ترکیبی دیمتل و ANP را بیان کردیم که در محیط قطعی و با اعداد قطعی انجام میشد. در این...

آموزش تحلیل رابطه خاکستری (GRA)

در اکثر روشهای تصمیم گیری چند معیاره مثل تاپسیس، ویکور، الکتره و... برای رتبه بندی گزینه های پژوهش ما ماهیت معیارها را به دو...

پروژه های دانشجویی

آموزش

روش دیمتل فازی-ANP فازی

در آموزش های قبل روش ترکیبی دیمتل و ANP را بیان کردیم که در محیط قطعی و با اعداد قطعی انجام میشد. در این...

دانلود کتاب

استخدامی

ویدیوها

آخرین ارسالی ها

محبوب ترین ها